www.hobby-koza.sk
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 Google+ profil
 Čas
 Nákupný košík
Košík:je prázdný
cena:0.00 €
 Kontakt
Ondrej Černák
  Malá Maňa 119
  94145   Maňa
  0905165872
 
 Sociálne počítadlá
 Facebook

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie podľa §15 ods. 1 zák. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kto je správca Vaších osobných údajov ?

Prevádzkovateľom internetového obchodu
Ondrej Černák
Malá Maňa 119
94145
IČO: 53019989Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

Ja Ondrej Černák prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, nakladáme v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

Aké údaje spracovávam ?
Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovný zoznam osobných údajov o Vás:
• meno a priezvisko, presná adresa , (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre)
• e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a komunikáciu s Vami)
• voliteľné ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
• voliteľné telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

V prípade jednorazového nákupu registrácia nie je nutná a je možné nakupovať aj bez registrácie.
Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky. . Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do svojho konta. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované.
Na aké účely sa poskytuje súhlas pre spracovanie osobných údajov
Vaše osobné údaje získavame v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy v súlade s §10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bez súhlasu dotknutej osoby. Vy nám poskytujete tieto údaje dobrovoľne za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s nami.
Ako dlho sa budú osobné údaje uschovávať ?
Osobné údaje spracúvame len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a všeobecných obchodných podmienok.
Pri nákupe nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov.„Súhlasím so spracovaným mojích osobných údajov “ na dobu neurčitú. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia.Kto môže mať Vaším údajom prístup ?
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby – v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky.
V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov. Vy ste povinný poskytnúť nám len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle §16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.
Ako sú údaje uschované ?
Spracovanie a uloženie údajov je chránené rôznymi opatreniami ako heslami.
Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely , účtovníctva .
Vyhradzujeme si právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode pochádzajú priamo od vás napríklad vyplnením
formuláru o zasielanie pri objednávke . Osobné údaje môžu tiež
pochádzať z vášho prehliadača alebo z verejne dostupných zdrojov,

Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov
Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
• Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov: Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu
a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely
spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov
osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie
uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť
sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie
o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
• Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú
alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách
dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania
osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu
na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či
dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade
prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na
poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
• Právo na opravu: Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Prosím,
informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.
• Právo na výmaz (právo byťzabudnutý): V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme
povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha
individuálnemu hodnoteniu, pretože v niektorých prípadoch máme povinnosť alebo
oprávnený záujem si osobné údaje ponechať.
• Právo na obmedzenie spracovania: Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali
výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.
• Právo na prenositeľnosť údajov: Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej
spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému
subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
• Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie: Ak zistíte alebo sa
domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a
osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o
vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo
proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
• Za aký čas môžete očakávať odpoveď: Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých
opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade
potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva
mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.


• Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: V prípade podozrenia na
neoprávnené použitie vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27.


zobrazit celý článek...