Košík:je prázdny
cena:0.00 €
 Kontakt
Soňa Valkovičová
  Malá Maňa 126
  94145   Maňa
  0918 740 656
 
  PREDAJŇA
  Malá Maňa 120
  Otvorené po dohode nonstop
  V prípade potreby volať 0918740656
 Čas
 Sociálne počítadlá
 Facebook

Obchodné podmienky a Ochrana osobných údajov

Obchodne podmienky a Ochrana osobných údajov

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.Predavajúci

Soňa Valkovičová 

Malá Maňa 126
941 45 Maňa

IČO: 41045050
DIČ: 1077211267

ÚČET: 
Poštová banka 

IBAN: SK3465000000000094170640

Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchodný nákup cez hobby-koza.sk

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu www.lhobby-koza.sk  sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.Platí len pre firmy, živnostníkov.

2. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

3.Po odoslaní objednávky Vám bude pri každej zmene stavu zaslaný mail.

4.Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.

5.Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho prepravnou službou o uložení zásielky.

6.Predávajúci je oprávnený v osobitných prípadoch (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, náklady na dopravu, vzdialenosť dodania a pod.) žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky vhodným spôsobom. Ak kupujúci vhodným spôsobom objednávku nepotvrdí, považuje sa táto objednávka za neplatnú.

II. Predmet zmluvy

1.Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke hobby-koza.sk a následne v objednávke kupujúceho.

2.Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.

III. Cena a platobné podmienky

1.Veľkoobchodné  ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke hobby-koza.sk - Ceny sú uvedené v platnej mene Slovenskej republiky. Nie sme platcovia DPH 

2.Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

3.Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.

4.K cene tovaru bude pripočítané poštovné a dopravné vo výške uvedenej pri potvrdení objednávky. V špeciálnych prípadoch môže byť poplatok za dopravu odpustený. Pri dodaní tovaru do iného štátu sa účtuje poštovné a dopravné podľa platného sadzobníka prepravnej služby, platného v deň odoslania tovaru. Cena dopravy do zahraničia Vám bude oznámená emailom a bude požadované jej schválenie.

5.Platba kupujúceho za tovar sa uskutoční:
- platbou vopred – na účet predávajúceho, tovar bude kupujúcemu dodaný po pripísaní sumy na účet predávajúceho.
– dobierkou – dodanie tovaru sa uskutoční prepravnou službou.

- osobný odber - prevzatie tovaru u dodávateľa

Kombinácia platby a prepravy nie je povolená, celkovú cenu určuje spôsob doručenia tovaru.
Ceny pri dodávke tovaru do iného štátu /v inej mene/ budú prepočítané kurzom príslušnej meny (nákup valút) podľa kurzového lístka Tatra banky a.s., platného v deň 
odoslania tovaru.

6.Platbu vopred môže určiť predávajúci:
– v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie
– pri kúpe tovaru v hodnote nad € 150
– pri objednaní a dodaní tovaru do iného štátu, kde  nie je možnosť dobierky 

IV. Dodanie a prevzatie tovaru

1.Objednaný tovar bude zasielaný na dobierku a dopravovaný prostredníctvom slovenskej prepravnej spoločnosti

2.Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahovať daňový doklad.

3.Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný do 3-14 dní od prijatia objednávky alebo zaplatenia kúpnej sumy na účet predávajúceho ak sa daný tovar nachádza skladom. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.

4. Pri neprevzatí objednaného tovaru bude vymáhaná zmluvná pokuta 10% z ceny objednaného tovaru.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložený doklad o kúpe a doklad o prevzatí tovaru.

3.Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia a za týchto podmienok:
a) tovar musí byť vo vhodnom obale a kompletný
b) tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený.
c) tovar musí byť zaslaný prepravnou spoločnosťou na vlastné náklady a na riziko kupujúceho (nie na dobierku – takúto zásielku predávajúci nepreberie).

4.Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

5.V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

VI. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1.Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2.Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3.Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1.Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou službou.

2.Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3.Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou službou.

4.Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

VII. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1.Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.

2.Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3.V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Pri výmene tovaru kupujúci hradí poštovné za vrátenie tovaru ako aj poštovné za doručenie vymeneného tovaru.

VIII. Ochrana osobných údajov

1.Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas písomne odvolať.

2.Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.

IX. Záruka na tovar

1.Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, nespôsobená nesprávnym používaním zakúpeného tovaru, nedostatočnou alebo nesprávnou starostlivosťou o tento tovar, je kupujúci oprávnený ho reklamovať v záručnej dobe, ktorá je stanovená zákonom.

2.Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.

3.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

4.Záruka na tovar sa nevzťahuje na použitý tovar (second hand).

X. Záverečné ustanovenia

1.Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.

2.Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu vyrovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

3.Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ vstupujú do platnosti dňom 01.apríla 2017

4.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto „Všeobecných obchodných podmienok“

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj                                                                                                                                                                                                   Odbor výkonu dozoru                                                                                                                                                                                       Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 
 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. V elektronickom obchodnom dome www.hobby-koza.sk (ďalej len „obchod“) plne rešpektujeme vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. V tomto dokumente sa dozviete na čo dáta využívame a ako ich chránime pred zneužitím. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Soňa Valkovičová , sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

 

II. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii

 

Ako zákazník uvádzate pri vašej registrácii v obchode nasledujúce údaje.

1. Ak ste fyzická osoba: Meno a priezvisko Úplnú poštovú adresu Kontaktné informácie* (telefónne číslo, emailovú adresu, faxové číslo). Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a predovšetkým za účelom správnej dodávky tovaru.

2. Ak nakupujete tovar ako právnická osoba je potrebné uviesť nasledujúce údaje o firme: Obchodné meno Meno a priezvisko kontaktnej osoby Úplnú poštovú adresu Kontaktné informácie* (telefónne číslo, emailovú adresu, faxové číslo) IČO, DIČ, IČ DPH (len ak ste platca DPH). Tieto údaje nám umožnia vykonať potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad vyžadovaný oboma stranami.

3. Aby ste nemuseli registračné údaje zadávať pri každom nákupe v www.nalov.sk znovu, sú uložené v našej databáze chránenej pred zneužitím.

 

III. Údaje, ktoré zadávate pri platbe

 

1. Obchod ponúka celý rad spôsobov platby, spôsobov úhrady za Váš nákup a táto ponuka sa bude v budúcnosti rozširovať. Príkladom môže byť platba pomocou kreditných kariet, platba prevodom elektronickou cestou z účtu v niektorých bankách a podobne. Počas vykonávania jednotlivých spôsobov platieb, neprichádza obchod a ani jeho prevádzkovateľ do kontaktu s údajmi o Vašich kreditných kartách, účtoch, a autorizačných údajov do systému Internet bankingu Vašej banky. Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi Vami a Vašou bankou.

 

IV. Poskytovaniu vašich osobných údajov iným spoločnostiam.

 

1. Vaše osobné dáta sú v rámci obchodu dôverné a nie sú dnes poskytované žiadnym subjektom mimo živnostníčky Soni Valkovičovej , prevádzkovateľa obchodu, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ktorými môžu byť napr. banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a podobne, to však vždy len v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.

2. Prevádzkovateľ obchodu nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje vaše dáta žiadnej tretej strane.

3. Prevádzkovateľ obchodu poskytuje tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak táto štatistika neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov.

 

V. Údaje o vašej činnosti 

 

1. Počas vášho používania obchodu sú zhromažďované Vaše objednávky, to je nutné pre zabezpečenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne.

2. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.

 

VI. Záverečné ustanovenia

 

1.Soňa Valkovičová . ako prevádzkovateľ obchodu si váži vašu dôveru a chráni vaše súkromné dáta pred zneužitím.

2. Informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.

3. Používaním obchodu, resp. vyplnením registračného formulára pre nového zákazníka súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch. Pravidla zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Prípadne zmeny pravidiel budú publikované, takže budete mať možnosť včas sa o nich dozvedieť.

 Naposledy navštívené
Zatiaľ ste nenavštívili žiaden článok / produkt.